Skip to content

Jognyilatkozat

Bevezető

Köszönöm, hogy a www.strokeneurorehab-alapitvany.hu oldalra látogatott.
Jelen Jognyilatkozatban foglalt feltételek a közzététel napjától függetlenül, a honlap létrehozásának napjától és mindenkori tartalmára vonatkozóan az elfogadását jelenti még azon esetben is, amikor Ön nem regisztrált igénybe vevője a Tóth Dávid/ Stroke Neuro Rehab Alapítvány Szervezet képviselője /Stroke Neuro Rehab Alapítvány, mint szerzői jogosult (”szerzői jogosult”) által üzemeltetett www.strokeneurorehab-alapitvany.hu domain alatti internetes felületen (”Honlap”) keresztül nyújtott tájékoztatásnak (”Tájékoztatás”).

Nem az a meghatározó, hogy ezt és a honlap teljes tájékoztatását a tisztelt látogató, különösen a honlap ajánlatának címzettje olvasta-e, alapos és megfelelő körültekintéssel áttanulmányozta-e. Az a lényeges, hogy ezek itt megismerhetőek, valamint, ha valamit nem ért, vagy valamivel nem ért egyet, ezért vitatja a honlap látogatója, akkor arra vonatkozóan kért-e tőlem tájékoztatást, és a kapott tájékoztatással elégedett-e, illetve azt nem vitatja, ezzel azt elfogadva.

Jogszabály határozza meg, hogy egy informális tájékoztatást, vagy valamilyen jogi és kötelezettség vállalására kiállított dokumentum nyilatkozatát, nem a kiragadott részek, hanem a teljes tartalom szerint lehet és kell értékelni. Továbbá, a honlap megnyitását úgy kell tekinteni, hogy annak teljes tartalmát megismerte a látogatója. Amennyiben nem teszi fel felmerülő kérdéseit, és nem ismerteti a kifogásait a honlap tulajdonosával a megadott elérhetőségek ellenére, akkor a passzív magatartásra úgy kell tekinteni, hogy a honlap informális tájékoztatását megértette, tudomásul vette és elfogadta, azt semmiben nem vitatja.

Végül is, a gondatlanság, pl. “a nem olvastam végig”, “nem értettem meg semmit, vagy valamit, de mégsem kértem tájékoztatást” csak kifogás, és nem mentő körülmény.

A Honlap látogatása és használata tekintetében a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt felhasználási feltételek (továbbiakban: a “Felhasználási Feltételek“), valamint a honlapon elérhető informális tájékoztatás az irányadóak, amelyeket Ön a Honlap használatával elfogad. Amennyiben nem fogadja el a Használati Feltételeket és a tájékoztatást, kérem, hogy azonnal hagyja el a Honlapot és azt a továbbiakban ne használja! A Honlap látogatására és használatára, valamint a Honlapon lévő információk felhasználására a jelen Használati Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

A Honlapra feltöltött tartalom, mint teljesítmény, így annak egyéni, eredeti jelleggel bíró egyes elemei is máshová nem sorolható Szellemi Alkotásként szerzői jogi védelem alatt állnak többek között a szerzői jogi törvény 1. § (3) bekezdése értelmében, függetlenül attól, hogy a szerzői jogi törvény ezt a teljesítményt külön megnevezi-e. Arra a tényre való tekintettel, hogy idézem: “A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.”, idézet vége.

A Honlapra feltöltött tartalom, így annak egyes elemeinek vagy azokra nagymértékben hasonlító tartalmak is a Szellemi Alkotás jogosulatlan használata okán szerzői jogot és más jogokat is sérthetnek. Tájékoztatom, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, így annak egyes elemeire sem, lévén ezek Szellemi Alkotások, így a Honlapra feltöltött tartalmat, és annak egyes elemeit is csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód Pásztor Gabriella előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Ön köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolódó jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt, egyes elemeit kivágni, a megcsonkított részt, vagy a fotókat, illetve a rajtuk szereplő adatokat és információkat tilos bármilyen módon újra nyilvánosságra hozni illetve közzé tenni. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát, akár egyes elemeit kimásolni/kivágni, azaz technikai művelet segítségével újra nyilvánosságra hozni, közzé tenni, akár változatlan formában is.
A Honlapon felhasznált tartalmak, fotók és ábrák, mint Szellemi Alkotások, szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, figyelembe véve a regisztrálást követően jogszerűen igénybe vevő felhasználásokat.
A Honlapról történő letöltést Pásztor Gabriella /Stroke Neuro Rehab/ a következő esetekben engedélyezi:
● (i) A letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett
● (ii) A letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetőek igénybe
● (iii) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, és az Ön felhasználási cselekményeit e jogszabályok korlátozzák. Amennyiben felvilágosítást szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan kaphat engedélyt Pásztor Gabriellátol a Honlapra feltöltött tartalom, vagy egyes elemeinek használatára vagy a honlapját a Honlaphoz szeretné csatolni, kérem, a következő címre írjon: info@strokeneurorehab.hu

Amennyiben Ön megsérti a jelen Felhasználási Feltételek bármely részét, azonnal megszűnik az Ön engedélye a Honlap tartalmához való hozzáférésre, és azonnal meg kell semmisítenie minden, a Honlapra feltöltött tartalomról készített másolatot.

A Honlapon található egyes megjelöléseken Pásztor Gabriellát, a létrehozót megillető szerzői oltalom illeti meg, a hivatkozás szerint. E Honlap semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, akár másként engedélyezné a birtokviszonyt képező megjelölések használatát, kivéve, ha erre Pásztor Gabriella előzetes írásbeli hozzájárulásában engedélyt ad, külön-külön minden egyes használati mód tekintetében. A birtokviszonyt képező megjelöléseket valamely honlapra vagy honlapról kapcsoló link részeként is tilos használni, kivéve, ha az adott link létesítését Pásztor Gabriella engedelyezi. A birtokviszonyt képező megjelölések használatából eredő üzleti jóhírnév is a Stroke Neuro Rehab-ot illeti meg.

A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. Pásztor Gabriella követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Szavatosság és felelősség-kizárás
A jogszabály által előírt rendelkezések betartásán túlmenően nem vállalok szavatosságot azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű, vagy megbízható; nem felelek a használóhoz továbbított tartalom valóságáért, pontosságért, vagy teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért. Hasonlóképpen nem vállalok felelősséget az adat- vagy információtovábbítás bármely okból történő megszakadásáért sem. Sem pedig a Honlapon található bármely vélemény, tanács vagy más tartalmi elem helyénvalóságáért, teljességéért és hasznosságáért. A Honlapon található információk tájékoztató jellegűek.

Pásztor Gabriella kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére, figyelemmel az informális tájékoztatásban foglaltakra. Tehát, amennyiben a Honlapot, illetve a szervert ért támadás folytán az Igénybe vevők, látogatók ideiglenesen téves rendszerüzeneteket kapnak Keretegyenlegüket, státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekben a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Nem vállalok felelősséget a Honlap hibamentes, és folyamatos működéséért, valamint az esetlegesen a tartalmat károsító hibákért, tekintettel az informális tájékoztatásban foglaltakra. Ha a Honlap használata azzal az eredménnyel jár, hogy adatokat vagy eszközöket kell javítani vagy kicserélni, ezen javítások vagy cserék költségeiért nem vállalok felelősséget.

A Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom a feltöltés időpontjának készültségi fokán áll, a tartalom sem minőségi, sem egyéb kellékeiért felelősséget nem vállalok. Nem vállalok felelősséget az üzleti hasznosíthatóságért, és azért, ha a Honlapra általam feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne, továbbá – a jogszabályok által megengedett körben – nem vállalok felelősséget azért, ha a Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne.

Nem vállalok felelősséget különösen egy harmadik személy magatartásából (pl. a Honlapon szereplő adatok módosítása) eredő károkért. Nem vállalok felelősséget egy harmadik fél által feltöltött tartalmakért. Nem vállalok továbbá felelősséget az Internet szolgáltatás, vagy a számítógépes eszközök működéséért, melyeket a Honlap megtekintésére használ. Nem vállalok felelősséget azért sem, hogy a Honlap kompatibilis az Ön számítógépével. Nem vállalok felelősséget a Honlap és a tartalom használatából vagy a használat meghiúsulásából eredő semmilyen kárért, így többek között az előre nem látható károkért, az adatvesztésből, vagy a szolgáltatás megszakadásából eredő károkért, még abban az esetben sem, ha kifejezetten felhívták a figyelmünket az ilyen károk bekövetkezésének a veszélyére.

Egyes államok jogrendje érvénytelennek tekinti a felelősség korlátozását vagy kizárását; ebben az esetben a szavatosság és a felelősség kizárására vonatkozó fenti szabályok Önre nem vonatkoznak. Ezen államokban a felelősségem a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig korlátozott. Ön tisztában van azzal, hogy a Honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával, kérem, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap használatával.

Külső Honlapok
A Honlap tartalmazhat harmadik személyek honlapjára (“Külső Honlapok”) mutató linkeket. E linkek csupán az Ön kényelmét szolgálják, a Külső Honlapok tartalmát én nem ellenőrzöm és nem hagyom jóvá. A Külső Honlapokat más személyek fejlesztik, és határozzák meg azok tartalmát. Amennyiben bármilyen aggálya van a Külső Honlap tartalmával, az azokra mutató linkekkel kapcsolatban, kérem lépjen kapcsolatba az adott Külső Honlap fenntartójával vagy webmesterével. Nem felelek semmilyen, link útján kapcsolt Külső Honlap tartalmáért, és nem teszek semmilyen helytállásra vonatkozó nyilatkozatot a Külső Honlap tartalmával vagy bármely oda feltöltött anyag valósághű, pontos voltával kapcsolatban. Fájlok bármely honlapról történő letöltésekor kérem, legyen elővigyázatos és védje számítógépét a vírusoktól vagy más fertőző programoktól. Tájékoztatom, hogy amennyiben Ön Külső Honlapokhoz vezető linkekre kattint, azt saját felelősségére teszi. A Honlap Látogatásának Korlátjai A Honlap nem irányul olyan személyek felé, akiknek a rájuk vonatkozó jogszabályok a Honlap látogatását bármilyen okból tiltják, illetve akik nem címzettek. Ha az Ön számára tiltott a Honlap látogatása, vagy nem címzettje, kérem, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap látogatásával.

A jelen Jognyilatkozat, illetve az informális tájékoztatások nem minősülnek jogi tanácsadásnak: ha a Honlappal, annak látogatásával vagy a jelen Jognyilatkozattal, illetve az informális tájékoztatással kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérem, forduljon jogi tanácsadóhoz.

Kiskorúak Védelme
Gyermekkorúak nem használhatják Honlapomat, és nem vehetik igénybe a szolgáltatásaimat. Felhívom a figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján kiskorú érvényes jognyilatkozatot bizonyos esetekben csak törvényes képviselője (szülője) beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tehet, bizonyos esetekben pedig a törvényes képviselő (szülő) jogosult a kiskorú helyett jognyilatkozatot tenni. A jelen Használati Feltételeket ebben az esetben a törvényes képviselő (szülő) köteles elfogadni. A személyes adatok megadásakor az ajánlat címzettje tölti ki a bejelentkező nyilatkozatot.

Vegyes Rendelkezések
Jelen Használati Feltételekre Magyarország anyagi joga az irányadó, ide nem értve a nemzetközi magánjogi kollíziós szabályokat. Jogszabály eltérő kötelező rendelkezésének hiányában Ön kifejezetten aláveti magát a Magyarország bíróságai kizárólagos joghatóságának. Ha jelen Használati Feltételek bármely rendelkezését egy erre hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, vagy az megszűnik a fenti, megszüntetésről szóló kikötés alapján, ezen részleges érvénytelenség vagy megszűnés nem érinti a Használati Feltételek alrészeinek érvényességét.

Amennyiben jelen Használati Feltételek valamely rendelkezését nem alkalmazom vagy nem érvényesítem, az nem minősül a Használati Feltételek adott vagy más rendelkezésében foglalt jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.

Lényeges adatvédelmi nyilatkozat
A személy, aki szerződik a szolgáltatásomra, az adatait kizárólag ezzel összefüggésben és a szükséges mértékben használom, így egy képzésen való részvétel igazolása végett a jog létezésének igazolására kiállított dokumentumban történő felvezetése, tehát a jogosult azonosításának céljából is kérem és kezelem, semmilyen más céllal nem használom fel, azokat harmadik személynek a 2011. évi CXII. törvény 5. §-ban meghatározottak fennállása esetén és csak az írásos hozzájárulással adom ki.

Fontos, hogy a szolgáltatásaimra jelentkező személy a szolgáltatás igénybevételével, illetőleg a képzésre való jelentkezés leadásával/érkeztetésével, hozzájárul az adatai ez irányú kezeléséhez.